ศาสตร์แห่งสมาธิ  ได้สรุปสาระที่น่ารู้ เกี่ยวกับสมาธิ ในฐานะเป็นฐานของการศึกษาที่สำคัญยิ่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมรดกธรรมล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาสืบทอดมาถึงเราในปัจจุบันเราจึงควรศึกษาอย่างจริงจัง และนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เยาวชนไทย เก่ง ดี มีสุข เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติสืบไป โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.,Ph.D.)

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ศาสตร์แห่งสมาธิ

  • รหัสสินค้า: DVD-Small
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท