ศาสตร์แห่งสมาธิ ศาสตร์แห่งสมาธิ ได้สรุปสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับสมาธิ ในฐานะเป็นฐานของการศึกษาที่สำคัญยิ่งธรรมะของพระสัมสัมพุทธเจ้า เป็นมรดกธรรมล้ำค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาสืบทอดมาถึงเราในปัจจุบัน เราจึงควรศึกษาอย่างจริงจัง และนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในพัฒนา การศึกษาของชาติให้เยาวชนไทย เก่ง ดี มีสุข เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติสืบไป โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ศาสตร์แห่งสมาธิ (DVD2แผ่น)

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿100.00 บาท