พุทธประวัติ

ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์

เรากำลังติดตามการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เป็นช่วงที่พระองค์สั่งสมบารมีภายหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้ว พระบรมโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ด้วยกัน ดังนี้

พระโกณฑัญญสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิวิชิตาวี

พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์

พระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญานาคอตุลบรมโพธิสัตว์

พระเรวตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นอติเทวพราหมณ์บรมโพธิสัตว์

พระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นสุชาตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์

พระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้นที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญายักษ์บรมโพธิสัตว์

                กว่าจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมิใช่ง่าย พระองค์ทรงต้องแสวงหาความรู้ในการขจัดกิเลสอาสวะด้วยตนเอง ทรงเอาชีวิต เลือดเนื้อ และทรัพย์สมบัติเข้าแลกมากมายซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การสร้างบารมีอันงดงามของพระบรมโพธิสัตว์ของเรา เพื่อมาเป็นพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

                สำหรับVCD พุทธประวัติ ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์ ชุดนี้มี ๒ แผ่น ประกอบด้วย

VCD I ตอนที่ ๑ พระเจ้าจักรพรรดิวิชิตาวี

           ตอนที่ ๒ สุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์

           ตอนที่ ๓ พญานาคอตุลบรมโพธิสัตว์

VCD IIตอนที่ ๔ อติเทวพราหมณ์บรมโพธิสัตว์

           ตอนที่ ๕ สุชาตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์

           ตอนที่ ๖ พญายักษ์บรมโพธิสัตว์

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พุทธประวัติ ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์

  • รหัสสินค้า: vcd
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท